+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-15

Családi fogyasztói közösségekre vonatkozó földgáz igénybevétele

T Á J É K O Z T A T Ó

családi fogyasztói közösségekre vonatkozó földgáz igénybevételére kiadott hatósági bizonyítványról

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022 (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 7/A.§-a a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményes földgáz igénybevétele érdekében úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az egy ingatlanon található lakás (rendeltetési egységek) számáról.

A Korm. rendelet értelmében a hatósági bizonyítvány az alábbi feltételek megléte esetén állítható ki:

   • társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan;
   • legfeljebb négy önálló rendeltetési egység;
   • a rendeltetési egység megfelel a vonatkozó jogszabály lakás kritériumainak.

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy a kérelmet az önkormányzat honlapján közétett formanyomtatványon szíveskedjenek előterjeszteni a Diósdi Polgármesteri Hivatalnál személyesen (2049 Diósd, Szent István tér 1.), postán vagy ügyfélkapun keresztül (e-mailben nincsen rá lehetőség). A hatósági bizonyítvány kiállítására 8 nap áll rendelkezésre, mely határidőn belül helyszíni szemlén ellenőrzi a hatóság a kérelemben foglaltak valódiságát. A rövid határidőre figyelemmel kérjük, hogy a kérelemben feltétlen szíveskedjenek megjelölni telefonszámot, illetve e-mail címet a szemle időpontjával kapcsolatos időpont egyeztetés végett. A hatósági bizonyítvány akkor adható ki, ha a hiánytalanul kitöltött kérelem, annak mellékletei, valamint a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján a tényállás tisztázott.
Amennyiben nem a formanyomtatványon nyújtják be a kérelmet, a tartalomnak abban az esetben is meg kell felelnie a formanyomtatványban foglaltaknak.

A kérelemhez mellékelni kell

   • meghatalmazást (két tanúval ellátva), amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazott jár el;
   • az ingatlanról készített helyszíni és belső fotókat;
   • helyszínrajzot és alaprajzot (akár kézzel készített), amely bemutatja a két (vagy több) rendeltetési egység elhelyezkedését;
   • az alaprajzon jelölni kell a helyiségek megnevezését (lakószoba, konyha, fürdőszoba/wc) azok m2-ben megadott méretének feltüntetésével;
   • minden egyéb olyan dokumentumot, amely a különálló önálló rendeltetési egységek (lakások) meglétét bizonyítja.


Nem minősül önálló rendeltetési egységnek azon ingatlan, amelynek különböző szintjein például többgenerációs család él, abban az esetben, ha a rendeltetési egységeknek nincsenek meg az önálló, alapvetően szükséges helyiségei, így egységenként konyha vagy főzőfülke, mosdó/wc, lakószoba stb. az alábbiakban részletezettek szerint.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. § (1)-(4) bekezdései szerint a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

 1. a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
 2. a főzést, mosogatást és az étkezést,
 3. a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
 4. az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi a) pont szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a 8 m2-es lakószoba alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös. A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A hatósági bizonyítvány csak a fenti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel.

A lakossági fogyasztó a jogszabályban meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából - büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával - benyújtja a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, időarányosan.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. A megkeresés alapján az eljáró hatóság ellenőrzést folytat le. Az egyetemes szolgáltató a felügyeleti szervhez is fordulhat a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
A felügyeleti szerv a szolgáltató megkereséstől, illetve az eljáró hatóság által végzett ellenőrzéstől függetlenül, saját hatáskörben is jogosult hatósági ellenőrzés lefolytatására.

A hatósági bizonyítvány jogorvoslati eljárás keretében történő felülvizsgálata során a jogorvoslati döntést a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül kell meghozni.

Ha a hatóságok által lefolytatott ellenőrzési eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron fog a szolgáltató a felhasználóval elszámolni.

Diósd, 2022. szeptember

dr. Simon Mária

jegyző

 


 


Összes esemény