+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Adatkezelői nyilvántartás

Adatkezelői nyilvántartás

 

Adatkezelő neve:

Diósd Város Önkormányzata

Adatkezelő elérhetőségei:

 

2049 Diósd, Szent István tér 1. szám

Adatvédelmi tisztviselő neve:

dr. Vigh-Papp Kinga Petra

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

 

A nyilvántartás legutolsó módosításának dátuma:

2020. október 21.

Jelen dokumentum célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet) 30. cikkének (1) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően az Adatkezelő, az általa a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről történő nyilvántartás vezetési kötelezettségének teljesítését biztosítsa.

Az adatkezelői nyilvántartás tartalmazza az Adatkezelő mindenkori, aktuálisan folytatott adatkezeléseiről egyesével a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelő információkat. A nyilvántartás aktualizálásáról és mindenkori hatályos változatának papír alapon történő megőrzéséről Adatkezelő köteles gondoskodni.

A változások átvezetésének időpontját jelen oldal tetején szereplő táblázatban a nyilvántartás legutolsó módosításának dátuma jelzi.

 

Az érintett jogai

 1. Az érintett jogosult:
  1. tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről,
  2. személyes adataihoz hozzáférni,
  3. személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérni,
  4. tiltakozást előterjeszteni,
  5. bírósági jogorvoslatra, hatósági jogérvényesítésre,
  6. az adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki.

 

 

Adatkezelés megnevezése:

1.                Térfigyelő- és rögzítő rendszer adatai

Az adatkezelés célja:

Közterületen közbiztonság biztosítása, bűnmegelőzés támogatása.

Érintettek köre:

A megfigyelt közterületre belépő, illetve gépjárművel behajtó személyek.

Kezelt adatok köre:

A rögzített felvételeken felismerhetők a megfigyelt közterületre belépő személyek, illetve gépjárművek azonosításához szükséges alábbi adatok:

·        a felvételen látható személyek képmása,

·        a megfigyelt közterületre behajtó gépjárművek rendszáma.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

Adattovábbítás a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv megkeresésére vagy adatkérésére, illetve a felvételen szereplő személy kérelmére történhet az eljáró hatóság felé.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelési műveletek jogalapja:

Az adatkezelés a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény / a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján jogszabályon alapul.

 

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A rögzített felvételek törlése a digitális videorögzítő eszköz (DVR) beállításainak megfelelően a jogszabályban előírt 30 nap elteltével valósul meg.

Adatbiztonsági intézkedések:

A térfigyelő és rögzítő rendszer hozzáférés és jogosultsági rendszerrel védett.

 

 

 

 

Adatkezelés megnevezése:

2.                Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Az adatkezelés célja:

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Érintettek köre:

A felvételeken szereplő, azonosítható, felismerhető természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

Természetes személyek képmása.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

Adattovábbítás nem történik.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelési műveletek jogalapja:

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

Az érintett hozzájárulásának visszavonását (törlés kérése) követően 8 napon belül.

Adatbiztonsági intézkedések:

A weboldal adminisztrációs felülete, valamint a weboldalt kiszolgáló informatikai erőforrások hozzáférési és jogosultsági rendszerrel védettek.

 

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök (pl.: munkaállomások) mindegyikén azonosítás és hitelesítés alkalmazásával (jelszavas védelem), naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

 

 

 

Adatkezelés megnevezése:

3.                Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok

Az adatkezelés célja:

Az érdeklődő tájékoztatásának biztosítása.

Érintettek köre:

Adatkezelővel kapcsolatba lépő természetes, illetve jogi személyek.

Kezelt adatok köre:

A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az ügyfél által önkéntesen megadott adatok:

·        név (kapcsolattartó vagy cég neve),

·        email cím,

·        telefonszám,

·        cím (postacím).

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

Adattovábbítás nem történik.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelési műveletek jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés.

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

Amennyiben a kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 éven belül.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatok kezelése az Adatkezelő által használt levelező rendszerben, illetve telefonon vagy levélben történő megkeresés esetén papír alapon kerül rögzítésre, illetve történik.

 

Az igénybe vett levelező rendszer hozzáférési- és jogosultsági rendszerrel védett.

 

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a levelező rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök (pl.: munkaállomások) mindegyikén azonosítás és hitelesítés alkalmazásával (jelszavas védelem), naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

 

Az érdeklődők személyes adatait tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzatában meghatározott előírások szerint tárolja és kezeli.

 

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

 

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

 

 

 

Adatkezelés megnevezése:

4.                Szerződéses partnerek adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő szerződéses partnereinek nyilvántartása, partnerekkel való kapcsolattartás biztosítása, továbbá jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre:

Adatkezelő szerződéses partnerei

Kezelt adatok köre:

A szerződéses partnerek (jogi személyek), illetve képviselői, kapcsolattartói (természetes személyek) beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, a szerződés jogszerűségének igazolásához (pl.: átláthatósági nyilatkozatok), továbbá a számlák- és egyéb pénzügyi bizonylatok kiállításához szükséges adatok közül az alábbi adatok:

·        név (cég tulajdonosa, képviselője, kapcsolattartója neve),

·        lakcím,

·        adószám,

·        email cím,

·        telefonszám.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

·        Magyar Államkincstár

·        Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelési műveletek jogalapja:

·        az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

·        a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

·        Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

·        a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

·        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

·        a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A szerződések jogszabályban meghatározott megőrzési ideje 10 év.

A szerződéskötéshez kapcsolódó átláthatósági nyilatkozatok megőrzése a szerződésből eredő követelések elévüléséig tarthat.

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével Adatkezelő törli, illetve leselejtezi és megsemmisíti a bizonylatokat.

Adatbiztonsági intézkedések:

A szerződött partnerekkel történő kapcsolattartás az Adatkezelő által használt levelező rendszerben, illetve telefonon vagy írásos formában, levélben történik.

Az igénybe vett levelező rendszer hozzáférési- és jogosultsági rendszerrel védett.

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a szerződésekhez kapcsolódó adatok feldolgozását, kezelését szolgáló helyi, illetve központi üzemeltetésű szakrendszerekhez történő hozzáférést biztosító informatikai eszközök (pl.: munkaállomások) mindegyikén azonosítás és hitelesítés alkalmazásával (jelszavas védelem), naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

A szerződéses partnerek személyes adatnak minősülő adatait tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzatában meghatározott előírások szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

 

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

 

 

 

Adatkezelés megnevezése:

5.             Közigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre:

Adatkezelő illetékességi területéhez tartozó természetes és jogi személyek (ügyfelek).

Kezelt adatok köre:

Az ügyfelek természetes személyazonosító adatai közül az adott ügyintézéshez, eljáráshoz, illetve nyilvántartáshoz kapcsolódó alábbi adatok:

·        név (cég tulajdonosa, képviselője, kapcsolattartója neve),

·        email cím,

·        születési név,

·        anyja neve,

·        neme,

·        születési hely, idő,

·        családi állapot,

·        állampolgárság,

·        cím (állandó, ideiglenes, székhely, telephely),

·        adószám,

·        TAJ szám,

·        telefonszám.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

Az adott ügyintézéshez, eljáráshoz kapcsolódóan illetékes felettes szervek, eljáró hatóságok, továbbá az elektronikus ügyintézés keretében az információátadásban címzett szervek.

A közigazgatási feladatok ellátásához, valamint a vezetett nyilvántartásokhoz kapcsolódó központi, illetve statisztikai adatszolgáltatások címzettjei.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelési műveletek jogalapja:

·        az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

·        az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

·        Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

·        a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

·        a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

·        a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény,

·        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

·        az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,

·        az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény,

·        a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII törvény,

·        az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

·        114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet. a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról,

·        17/2015 (II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról,

·        210/2009 (IX.29) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,

·        239/2009 (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről,

·        245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről,

·        305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról,

·        328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról,

·        41/2015. (VII.15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről,

·        429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól,

·        465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól,

·        57/2013 (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

·        63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,

·        70/2003. (VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, az ügyfelek adatainak feldolgozását, kezelését szolgáló helyi, illetve központi üzemeltetésű szakrendszerekhez hozzáférést biztosító informatikai eszközök (pl.: munkaállomások) mindegyikén azonosítás és hitelesítés alkalmazásával (jelszavas védelem), naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

 

Az ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartáshoz igénybe vett levelező rendszer hozzáférési- és jogosultsági rendszerrel védett.

 

Az ügyfelek személyes adatnak minősülő adatait tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzatában meghatározott előírások szerint tárolja és kezeli.

 

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

 

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

 

 

Adatkezelés megnevezése:

6.                Álláspályázatra jelentkezők adatai

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő működése folyamatos biztosításához szükséges humánerőforrás biztosítása, a munkakör betöltésére alkalmas (megfelelő kompetenciákkal rendelkező) pályázó kiválasztása.

Érintettek köre:

Adatkezelő meghirdetett álláspályázataira jelentkező természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

Az álláshirdetésre jelentkezők beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, valamint a munkakör betöltésére való alkalmasságuk előzetes elbírálásához szükséges alábbi adatok:

·        fénykép,

·        vezetéknév/utónév,

·        születési név,

·        anyja neve,

·        neme,

·        születési hely, idő,

·        családi állapot,

·        állampolgárság,

·        állandó lakcím,

·        ideiglenes lakcím (tartózkodási hely),

·        telefonszám(ok),

·        fax,

·        e-mail cím,

·        honlap,

·        önéletrajz,

·        képesítést, szakképzettséget igazoló dokumentumok.

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

Nem

Adattovábbítás címzettje(i):

Adattovábbítás nem történik.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

-

Az adatkezelési műveletek jogalapja:

·        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,

·        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·        a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A benyújtott álláspályázat elbírálását követően sikertelen pályázat esetén a pályázó számára Adatkezelő visszajuttatja a benyújtott pályázati anyagokat. Amennyiben a pályázó nem veszi át azokat, akkor Adatkezelő 90 nap elteltével törli, megsemmisíti az adatokat.

Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, az adatok feldolgozására, kezelésére szolgáló rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök (pl.: munkaállomások) mindegyikén azonosítás és hitelesítés alkalmazásával (jelszavas védelem), naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.

Az álláspályázatra jelentkezők személyes adatait tartalmazó, kinyomtatásra került papír alapú adathordozókat Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzatában meghatározott előírások szerint tárolja és kezeli.

Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.

Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

 

 


 


Összes esemény