+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-24

Anyakönyvi ügyintézés

Anyakönyvi ügyintézés

Születés, házasság, haláleset anyakönyvezése, anyakönyvi kivonatok kiállítása, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok, névváltoztatás, házassági névmódosítás, külföldön történt anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésének bejelentése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

Ügyfélfogási időpontra történő előzetes bejelentkezés a 0623/545-553 telefonszámon.

 

Anyakönyvi kivonat:

A 2014. július 1-jét követően bekövetkezett anyakönyvi eseményeket elektronikus anyakönyvbe kell rögzíteni. Az elektronikus anyakönyv országos szinten a személyt tartja nyilván és ehhez rendeli hozzá az egyes anyakönyvi eseményeket, illetve azok adataiban történt változást.

Az anyakönyvi eseményeket az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek az illetékességi területén az anyakönyvi esemény bekövetkezett.

Anyakönyvi kivonat iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, hivatásos konzuli tisztviselőnél elő lehet terjeszteni. Anyakönyvi kivonatot az érintettek, illetve azok kérhetnek, akik igazolni tudják, hogy a kivonat kiállításához jogos érdekük fűződik. 

 

A kérelem személyesen vagy írásban terjeszthető elő, a következő adatok megadásával: 

 • a kért anyakönyvi kivonat típusa (születési, házassági, halotti kivonat; bejegyzett élettársi kapcsolat); 
 • az érintett polgár viselt és születési neve; 
 • érintett polgár anyja neve; 
 • a születés vagy házasságkötés vagy haláleset helye, időpontja; 
 • a kérelem kiállításának indoka. 

 

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti.

Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Igényelni Ügyfélkapun keresztül (amennyiben az anyakönyvi esemény az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben rögzítve van), vagy személyesen ügyfélfogadási időben lehet. Az elkészült anyakönyvi kivonat - kiállítását követően - személyesen átvehető, az Ügyfélkapun igényelt anyakönyvi kivonat postai úton kerül kézbesítésre.

 

 Születések anyakönyvezése:

 • Az intézetben történt születést az intézet jelenti be.
 • A születés intézeten kívül, Diósd közigazgatási határán belül történik:
 • az intézeten kívüli születést a szülők, továbbá a szülésnél közreműködő orvos jelenti be,
 • az intézeten kívüli születést, ha annál orvos vagy szülésznő nem működött közre, a bejelentésre kötelezettnek – legkésőbb az azt követő első munkanapon -kell bejelentenie.

A bejelentőnek hoznia kell:

– a szülők, illetve a szülésnél közreműködött felelős személy által kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről” nyomtatványt,
– „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatvány-t, amelyet a gyermekorvos állít ki
– a Terhesgondozási kiskönyvet,
– ha a szülésnél felelős személy nem működött közre, szülész-nőgyógyász szakorvos által a szülés tényéről kiállított igazolást intézeten kívüli szülésről,
– amennyiben a szülésnél orvos vagy szülésznő nem működött közre, úgy az anya büntetőjogi nyilatkozatát a születés helyére és idejére vonatkozóan, valamint az anya vizsgálatát követően utólagosan kiállított szakorvosi igazolást.

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat is hozzák magukkal:

– az anya és apa érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája (külföldi állampolgár esetében érvényes útlevelének bemutatása);

– a szülők házassági anyakönyvi kivonata;

– külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (OFFI), valamint egy igazolást országuk követségétől, hogy a házasság fennáll a gyermek születésekor;

– amennyiben házasságon kívül született a gyermek, és a szülők teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tettek, ennek egy példánya is szükséges az anyakönyvezéshez.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

 

Halálesetek anyakönyvezése:

 Az anyakönyvezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

– az orvos által kiállított, orvosi pecséttel ellátott halottvizsgálati bizonyítvány;

– az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányai: személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, lakcímkártya;

– születési anyakönyvi kivonata;

–  családi állapotát igazoló okirata, ( ha az elhalt házas családi állapotú, a házassági anyakönyvi kivonata, ha elvált, a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, ha özvegy, az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat) ;
– a halálesetet bejelentő személyi igazolványa, lakcímkártyája;
– szükséges az elhalt hozzátartozójának nyilatkozata az elhalt temetésének, az urna elhelyezésének helyéről.

 Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

 

 

 Házasságkötés bejelentése:

A házasulandók a házasságkötési szándékukat a házasságkötést megelőzően 1-12 hónappal jelenthetik be. A házasságkötést megelőző eljárás során a házasságkötési szándékot személyesen mindkét félnek együttesen kell bejelentenie a tervezett házasságkötés települési helye szerinti anyakönyvvezetőnél.

Amennyiben a házasságkötés helyszínéül a településen belüli, de a házasságkötő termen kívüli helyszínt választanak a felek, az erre vonatkozó kérelmet az anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.

A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért 30 000 forint díjat kell fizetni.
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért 60 000 forint díjat kell fizetni.

 

A házasságkötési szándék bejelentésénél az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • személyazonosító igazolvány, vagy más személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • amennyiben a házasulandók családi állapota elvált, jogerős bírósági végzés, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
 • amennyiben a házasulandók családi állapota özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolatot két nagykorú (18 év feletti), azonos nemű személy köthet.

Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú város, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni, a létesítésre is ez az anyakönyvvezető lesz jogosult.

ÉNYNY-be (Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása) történő felvételét két, akár azonos, akár különböző nemű személy is kérheti, akik a közjegyző előtt kijelentik, hogy élettársak.

 

Születési névváltozás kezdeményezése:

A születési név megváltoztatása országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél kérelmezhető. Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.

Eljárás díja: 10.000,-Ft Budapest Főváros Kormányhivatala számlaszámára történő utalással

 

Házassági név módosítása

A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után - az érintett kérelmére módosítható. A házassági név módosítása országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél kérelmezhető.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

 

Házassági név megváltoztatása

A volt házastársa nevét viselő személy házassági neve a kérelmére megváltoztatható, ha a házasság megszűnt, és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa a nevét a kért formában használta.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

 

Állampolgársági ügyek

A magyar állampolgárság az érintett kérelmére honosítással, visszahonosítással, illetve a jogszabályban előírt esetekben a köztársasági elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozattal szerezhető meg.

A honosított, illetőleg a visszahonosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított a lakóhelye szerint illetékes polgármester előtt teszi le, egyszerűsített honosítási eljárás esetén országosan bármely polgármester előtt letehető. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg. 

 

Hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének (születés, házasságkötés, halál, bejegyzett élettársi kapcsolat) anyakönyvezését országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél lehet kezdeményezni.

 

Családi név korrekciója

A korrekciós eljárás kizárólag a születési családi név anyakönyvi eljárásban történő módosítására vonatkozik, és a megkülönböztető betűjel és a kötőjel anyakönyvezésével kapcsolatos szabályokat foglalja magába. A születési családi név egy- vagy kéttagú lehet. Az a személy, akinek kéttagú családi nevét 1953. január 1-jét megelőzően kötőjel nélkül anyakönyvezték, kérheti, hogy a születési családi nevét a továbbiakban kötőjellel összekapcsolva viselje. Az a személy, akinek a két- vagy többtagú családi nevét kötőjellel összekapcsolva anyakönyvezték, kérheti a születési családi név tagjait összekötő kötőjel törlését.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

 

Apai elismerő nyilatkozat

Apai elismerő nyilatkozat bármely Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetőjénél kezdeményezhető.

Születendő gyermekre vonatkozóan apai elismerő nyilatkozat megtételéhez mindkét szülő személyes jelenlétén túl az alábbiak szükségesek:

 • mindkét szülő érvényes személyi igazolványa vagy érvényes magyar útlevele, valamint lakcímét igazoló lakcímkártyája
 • az anya hajadon családi állapota esetén születési anyakönyvi kivonata, elvált családi állapotának igazolására a záradékolt házassági kivonata, vagy eredeti, jogerős válóítélete. Ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
 • szülész - nőgyógyász által kiállított szakorvosi igazolás a fogantatás vélelmezett és a szülés várható időpontjáról kifejezetten apai elismerő nyilatkozathoz

A gyermek megszületése után történő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételéhez mindkét szülő személyes jelenléte szükséges, valamint:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája
 • az anya családi állapotát igazoló okirata (ha az anya elvált, a záradékolt házassági kivonata, vagy eredeti, jogerős válóítélete; ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

Ha a gyermek születési adatai nem szerepelnek az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben, úgy az apa adatainak bejegyzésére a gyermek születési helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes.

 

Nem tehető apai elismerő nyilatkozat, ha az anya házas családi állapotú, illetve akkor, ha a gyermek reprodukciós eljárásban fogant. Ebben az esetben a szülők - gyermekük születése előtt- a gyermek családi nevére vonatkozó nyilatkozatot tesznek az anyakönyvvezető előtt. Az eljárás illetékmentes.

 

 

Utónévmódosítás

Az eljárás során a több utónévvel rendelkező magyar állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését, vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kérheti, amennyiben a kérelmező születési eseménye szerepel az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben. A kérelmet személyesen lehet benyújtani. Kiskorú gyermek nevében a szülő kérheti a módosítást, 14 év feletti gyermek esetében a gyermek hozzájárulása is szükséges. Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltozás rá is kiterjed. Az eljárás illetékmentes. 


 


Összes esemény