+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-12-10

HÉSZ, településkép

HÉSZ, településkép

A településfejlesztés és -rendezés alapvető feladata egy-egy település épített környezete fenntartható és tervezett alakításának, meglévő értékei védelmének biztosítása. A települési önkormányzatok az Alaptörvényben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. (Építési), a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. (Településképi) törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvényben megállapított kötelezettségek és felhatalmazások alapján járnak el ezekben az ügyekben.
A településfejlesztés, településrendezési és településkép védelmével kapcsolatos feladatokat az önkormányzatoknak a jogszabályokban előírt építészeti, műszaki és egyéb – különböző szakmai államigazgatási szervek hatáskörébe tartozó (rendeltetési, élet- és vagyonbiztonsági, egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, infrastruktúrákkal kapcsolatos stb.) – követelményekkel összhangban, a humánus, élhető környezetre és az esztétikus, hagyományos településkarakteren, településképi értékeken alapuló kialakításra tekintettel, valamint a résztvevők együttműködésével, főépítészi szakmai támogatással kell végrehajtani.

A tárgykörhöz kapcsolódó önkormányzati kötelezettségek és feladatok végrehajtásának eszközei a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési és településképi eszközök. Ezek a dokumentumok és tervek rendszerint több hónapos – esetleg éves – vizsgálati, elemzési, tervezési munkafázisok, közben államigazgatási, szakmai, valamint társadalmi egyeztetési szakaszok sikeres lezárásával jönnek létre, illetve módosulnak.

Településfejlesztési dokumentumok
Készítésükhöz a település önkormányzatának legalább 10-15 évente a jelen állapotát elemezve a jövőbe kell tekintenie és a település hosszú távú (15-25 éves) fejlesztési elképzeléseit, illetve középtávú (5-10 éves) megvalósítási stratégiáját településfejlesztési dokumentumokban kell jóváhagynia. A településfejlesztési dokumentumok: a koncepció és a stratégia a településre és környezetére vonatkozó hatályos országos és térségi területfejlesztési koncepciók és stratégiák, programok és szakpolitikák figyelembevételével, azokkal összhangban kerülnek kidolgozásra, véleményezésre és jóváhagyásra.

Diósd Város hatályos Településfejlesztési dokumentumai

  • Településfejlesztési koncepció - jóváhagyva: 168/2018. (VI. 28.) diósdi öh. jelű képviselő-testületi határozattal
  • Integrált Településfejlesztési Stratégia - nem készült

Településrendezési eszközök
A településrendezési eszközök a településfejlesztési dokumentumokban rögzítettek alapján - a településre és tágabb környezetére vonatkozó - területrendezési tervekkel összhangban készülnek.
A településszerkezeti tervek egyrészt rögzítik a település főbb területfelhasználási egységeit és infrastrukturális elemeit, másrészt - a településfejlesztési dokumentumok alapján - kijelölik az új fejlesztések területeit, nyomvonalait.
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az építési tevékenységekre vonatkozó, országosan érvényes általános szabályok keretei között a település helyi természeti, infrastrukturális valamint meglévő épített környezetének adottságaira, sajátosságaira, illetve a helyi önkormányzat különböző távlatú fejlesztési szándékaira tekintettel további építési előírásokat állapít meg.
A szabályozási tervek - a HÉSZ elválaszthatatlan mellékleteként, azzal összhangban - a település területén feltüntetik az országos és helyi építési előírások, egyéb építést korlátozó szabályozások lehatárolásait övezeti határokkal, szabályozási és egyéb jelölésekkel, valamint megjelenítik az építést befolyásoló védelmi- és hatásterületeket is.

Diósd Város hatályos Településrendezési eszközei

  • Településszerkezeti terv és leírás - jóváhagyva a 426/2015. (XII. 17.), legutóbbi módosítása a 321/2018. (XI. 29.) diósdi öh. jelű képviselő-testületi határozattal.
  • Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv - jóváhagyva a 23/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletként, legutóbbi módosítása a 35/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel.

 

Településképi eszközök

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelmi szempontok figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.

A Településképi Arculati Kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő településrészek arculati jellemzőit és értékeit, valamint a település épített és természeti értékeit és ezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő, arculatot erősítő utcaképi, építészeti, köz- és zöldterületekhez kapcsolódó elemek alkalmazására.

A Településképi rendelet a települési önkormányzat helyi építészeti értékek és településkép védelmére; a településképi követelményekre; a védett értékekkel kapcsolatos településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszerre, valamint az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközeire vonatkozó szabályainak egységbe foglalása. A Településképi Arculati Kézikönyvben meghatározott települési, településrészi karakteren alapuló településképi követelmények mellett meghatározza a kötelező szakmai konzultációba vont eljárások, valamint a településképi eljárások követelményeit és esetleges következményeit.

Diósd Város hatályos Településképi eszközei

Jóváhagyásuk a 2017. december 14-i Képviselő-testületi ülésen megtörtént, alkalmazásuk 2018. január 1-től hatályos.

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉPVÉDELMI RENDELET NYILVÁNOS ÉRTÉKELŐ FELÜLETE

A vonatkozó kormányrendelet előírása alapján a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében értékelő felületet működtetése szükséges, amelyre beérkezett véleményeket évente egy alkalommal ki kell értékelni.

A fenti dokumentumok értékelésére szolgáló kérdőívet az alábbiakban érhetik el, mely az elfogadott és alkalmazásban lévő dokumentumok felülvizsgálatához, azok módosításához járul hozzá. Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat! 

A kérdőívet IDE kattintva töltheti ki!

A településkép védelméről szóló rendeletben megállapított – településkép érvényesítési eszközökkel kapcsolatban kérelmezhető, induló – Településképi eljárások

 

Településfejlesztési dokumentumok, településrendezési, településképi eszközök készítése, módosítása

A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési és településképi eszközök készítésére és módosítására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet hatályos megállapításai adnak iránymutatást. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. és 29/A. §-a előírják a készítési, módosítási eljárásokban illetékes partnerek bevonását – társadalmi egyeztetésre, melyhez az önkormányzatoknak szabályokat kell jóváhagynia.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a jogszabályi előírásoknak eleget téve Diósd Város a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 19/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletében állapította meg új Partnerségi egyeztetés szabályait, amelyek alapján az aktuálisan zajló településfejlesztési dokumentum, településrendezési, településképi eszköz készítési. módosítási eljárások meghirdetései, véleményezési anyagai elektronikus formában is elérhetők.

Partnerségi egyeztetés, esemény hirdetmények

A címben hivatkozott oldalon Diósd Város településfejlesztési dokumentumai, településrendezési és településképi eszközei készítésének és módosításainak partnerségi tájékoztatói, illetve a partnerségi események (lakossági fórumok, meghallgatások) hirdetményei, valamint a felhívásokhoz tartozó, letölthető elektronikus dokumentumok kerülnek kifüggesztésre - a Partnerségi szabályok alapján.


Diósd Város településképi eszközei - Településképi Arculati Kézikönyv, Településképi rendelet,

Diósd Város hatályos településfejlesztési dokumentuma

Diósd Város Helyi Építési Szabályzata

Diósd Város szabályozási tervlapja részletekben.

 


 


Összes esemény