+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

HÉSZ, településkép

Településfejlesztés, településrendezés, településkép

A településfejlesztés és -rendezés alapvető feladata egy-egy település épített környezete fenntartható és tervezett alakításának, meglévő értékei védelmének biztosítása.

A településfejlesztés, településrendezési és településkép védelmével kapcsolatos feladatokat az önkormányzatoknak a jogszabályokban előírt építészeti, műszaki és egyéb – különböző szakmai államigazgatási szervek hatáskörébe tartozó (rendeltetési, élet- és vagyonbiztonsági, egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, infrastruktúrákkal kapcsolatos stb.) – követelményekkel összhangban, a humánus, élhető környezetre és az esztétikus, hagyományos településkarakteren, településképi értékeken alapuló kialakításra tekintettel, valamint a résztvevők együttműködésével, főépítészi szakmai támogatással kell végrehajtani.

A tárgykörhöz kapcsolódó önkormányzati kötelezettségek és feladatok végrehajtásának eszközei a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési és településképi eszközök. Ezek a dokumentumok és tervek rendszerint több hónapos – esetleg éves – vizsgálati, elemzési, tervezési munkafázisok, közben államigazgatási, szakmai, valamint társadalmi egyeztetési szakaszok sikeres lezárásával jönnek létre, illetve módosulnak.


Diósd Város hatályos Településfejlesztési dokumentumai:

 

Diósd Város hatályos Településrendezési eszközei:

 

Diósd Város hatályos Településképi eszközei

 

Partnerségi egyeztetés, esemény hirdetmények

Diósd Város településfejlesztési dokumentumai, településrendezési és településképi eszközei készítésének és módosításainak partnerségi tájékoztatói, illetve a partnerségi események (lakossági fórumok, meghallgatások) hirdetményei, valamint a felhívásokhoz tartozó, letölthető elektronikus dokumentumok kerülnek kifüggesztésre - a Partnerségi szabályok alapján.

Településképi eljárások

 

Diósd Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeletében a településkép harmonikus alakításának érdekében településkép érvényesítési eszközöket állapított meg. A 2018. január 1. napjától hatályos településkép érvényesítési eszközök: a szakmai konzultáció, a településképi vélemény, a településképi bejelentés és a településképi kötelezés.

 

A szakmai konzultáció Diósd Város közigazgatási területén tervezett építési tevékenységek, reklám közzététel, reklámhordozó vagy azt tartó berendezés elhelyezés, valamint építmény rendeltetés változása esetén az építési és településképi követelményekre vonatkozó szakmai tájékoztatás, értelmezés eseteiben kezdeményezhető - a tevékenység kapcsán megbízott tervező bevonásával -, valamint a következő esetekben kötelező:

  1. a) helyi védettség alatt álló terület, helyi egyedi védettség alatt álló építmény érintettség,
  2. b) pasztellszínektől eltérő homlokzati szín használata,
  3. c) szélkerék és napelem, napkollektor elhelyezhetősége,
  4. d) településképi szempontból meghatározó területen:
  5. da) új épület építése,
  6. db) utcai kerítés és kerítéshez kapcsolódó építmény kialakítása,
  7. dc) meglévő épület tömegalakítását, kontúrját érintő átépítés,
  8. dd) reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés létesítése

esetén településképi megfelelés, utcaképi illeszkedés igazolása.

A kérelmet magánszemély személyesen vagy az E-Önkormányzat oldalán keresztül, gazdasági szervezet csak az E-Önkormányzat oldalán keresztül tud benyújtani.

Szakmai konzultáció kérelem ASP.pdf

 

A településképi vélemény kialakítása - építési engedély alapján végezhető építési tevékenység esetén - polgármesteri hatáskörben történik, amit az előzetes szakmai konzultáció, egyeztetés alapján a városi főépítész támaszt alá szakmai állásfoglalásával.

A kérelmet magánszemély személyesen vagy az E-Önkormányzat oldalán keresztül, gazdasági szervezet az ÉTDR-n keresztül vagy az E-Önkormányzat oldalán keresztül tud benyújtani.

Településképi vélemény kérelem asp.pdf

 

A településképi bejelentés tudomásul vétele - a közterülettel határos telekhatártól 10,0 m-en belül kerítés, kapu, kerítéshez kapcsolódó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése esetén; reklám közzététel vagy reklámhordozó elhelyezése; építmény rendeltetésének változtatása esetén - a polgármester hatásköre, amit az előzetes szakmai konzultáció, egyeztetés alapján a városi főépítész támaszt alá szakmai állásfoglalásával.

A kérelmet magánszemély személyesen vagy az E-Önkormányzat oldalán keresztül, gazdasági szervezet csak az E-Önkormányzat oldalán keresztül tud benyújtani.

Településképi bejelentés kérelem asp.pdf

 

A településképi kötelezés a településképre káros hatású építési tevékenység (pl. településképet rontó kimenetelű részleges bontás, 2018. január 1. óta a Tkr. alapján TILTOTT részleges homlokzat, tetőzet átalakítás, felújítás; településképi követelményeknek ellentmondóan létesített, átalakított, takarással kiegészített utcai kerítés, illetve kapcsolódó építmény; közterületi csapadékkezelő, -szikkasztó műtárgy, földmű engedély nélküli eltömedékelés, átalakítás!!!), a fenti eljárások valamelyikének elmulasztása, vagy az eljárásban egyeztetett, igazolt településképi megfelelésnek ellentmondóan végrehajtott építési tevékenység, vagy rendeltetés váltás, illetve azzal összefüggő hiányosság feltárását követően a településképi követelményeknek való megfelelésre irányuló eljárás. A településképi kötelezést a Polgármesteri Hivatal jelzése vagy ott leadott állampolgári bejelentés alapján a Polgármester bocsátja ki - a mulasztás, illetve településképi nem megfelelés súlyával összhangban - a főépítész szakmai álláspontja és az Önkormányzat Képviselő-testülete véleményének figyelembevételével. A településképi kötelezés előírásainak be nem tartása következtében a Polgármester 50.000-500.000,- Ft-ig, a Képviselő-testület 500.000-1.000.000,- Ft-ig terjedő bírságot is kiszabhat a mulasztás elkövetőjére. A bírság többször is kiszabható és adók módján behajtható.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Összes esemény