+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-22

Jegyzőkönyvek

2015 év

2015. december jegyzőkönyvek

Városgazda 2016 évi pénzügyi – feladat ellátási tervéről jegyzőkönyvek

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának eredményéről jegyzőkönyvek

Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. gépbeszerzéséről jegyzőkönyvek

Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről jegyzőkönyvek

Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. saját tőkéjének megemeléséről jegyzőkönyvek

A Zöldfa Bölcsőde Szakmai beszámolója a 2014-2015 évről jegyzőkönyvek

Dió Óvoda 2014-2015 nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról jegyzőkönyvek

Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálati és módosítási eljárásában készült új Településszerkezeti tervének jóváhagyására jegyzőkönyvek

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jegyzőkönyvek

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatásról jegyzőkönyvek

Diósd Város házszámrendezéséről jegyzőkönyvek

A volt TIGÁZ épületének elektronikus vagyonvédelmi rendszer kiépítéséről jegyzőkönyvek

Diósd város hulladékszállítás 2016 évi finanszírozásáról jegyzőkönyvek

Diósd város területén az adózás ellenőrzése jegyzőkönyvek

Polgármesteri beszámoló az november hónapban kifizetett segélyekről jegyzőkönyvek

Diósd, Vadvirág utcai járdaépítésről jegyzőkönyvek

2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról jegyzőkönyvek

A Diósd 2987/3 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő kivett út ingyenes tulajdonba vételéről jegyzőkönyvek

A vállalkozó háziorvosok adókedvezménye jegyzőkönyvek

Diósd gazdasági (fejlesztési) programja jegyzőkönyvek

Fekvőrendőr kialakításáról a Homokos és a Kavicsos utcában jegyzőkönyvek

Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálatának a 40a számú vasútvonal korszerűsítése miatt szükségessé váló kiegészítésével kapcsolatos, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-a szerint érkezett állásfoglalások megismerését követő, ismételt előzetes jóváhagyására jegyzőkönyvek

Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálatával kapcsolatban, a Diósd, Tündér utca és Teréz utca közötti., több telket érintő út szabályozás törlésére vonatkozó korábban hozott településfejlesztési szándék megerősítésére jegyzőkönyvek

A Polgármesteri Hivatal és a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetésében a kiemelt előirányzati sorok közötti átcsoportosításáról jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának szerkesztésére, kiadására vonatkozó feladatok ellátására négy éves időtartamra tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő kiválasztása jegyzőkönyvek

Diósd 1380/20 és 1380/90 hrsz-ú ingatlanok értékesítése tárgyában jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

A biztosítási szerződések felmondása tárgyában jegyzőkönyvek

Diósd 3844 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről jegyzőkönyvek

Diósd alatt lévő termálvíz hasznosításával kapcsolatban jegyzőkönyvek

Pest Megye Önálló NUTS 2 régióvá válásáról jegyzőkönyvek

Diósd város kormány által jóváhagyott hitelkeret hitelfelvételével ajánlatról jegyzőkönyvek

Diósd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára és módosítására indított teljes eljárásban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdések szerint érkezett vélemények megismerését követő jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozatalára jegyzőkönyvek

2015. november jegyzőkönyvek

2016. évre tervezett Diósdi rendezvényekről jegyzőkönyvek

Kék Géza Művelődési Ház és könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról jegyzőkönyvek

Az idősek gyógytornájának támogatásáról jegyzőkönyvek

A lakás és helységbérleti díjak felülvizsgálatáról jegyzőkönyvek

Regionális Vállalkozói Klub támogatásával kapcsolatos együttműködési megállapodások tárgyában jegyzőkönyvek

Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének megszüntetéséről jegyzőkönyvek

Diósd 1378 hrsz-ú ingatlanon lévő pince-bérlés tárgyában jegyzőkönyvek

A Diósdi Viziközmű Társulat működési költségeinek finanszírozásáról jegyzőkönyvek

A csatornázásról és a „B” program felülvizsgálatáról jegyzőkönyvek

Dió Óvoda alapító okiratának módosításáról jegyzőkönyvek

Diósd 2467/A/3 hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában jegyzőkönyvek

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jegyzőkönyvek

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről jegyzőkönyvek

a napirendi pontokról jegyzőkönyvek

Gyalogátkelőhelyek tervezéséről és gyalogos közlekedés-biztonsági intézkedésekről jegyzőkönyvek

Az érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés módosítására jegyzőkönyvek

Kulturális és Közművelődési Bizottság tagjának változásáról jegyzőkönyvek

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjának változásáról jegyzőkönyvek

Diósd, Vadvirág utcai járdaépítésről jegyzőkönyvek

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának változásáról jegyzőkönyvek

Alpolgármester illetményének meghatározásáról jegyzőkönyvek

Új alpolgármester megválasztásáról jegyzőkönyvek

Alpolgármester visszahívásáról jegyzőkönyvek

Szavazatszámláló bizottság felállításáról jegyzőkönyvek

Titkos szavazásról jegyzőkönyvek

A 2016. évi testvérvárosi és partnertelepülési programokról jegyzőkönyvek

Diósd területén található önkormányzati ingatlanok bekötésének víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alóli mentességéről jegyzőkönyvek

A közvilágítási szerződésekkel kapcsolatos döntésekről jegyzőkönyvek

A közvilágítás bővítéséről jegyzőkönyvek

Diósd Város intézményeinek fűtéskorszerűsítéséről jegyzőkönyvek

Diósdi Városgazda Kft. 2016 évi pénzügyi – feladat ellátási tervéről jegyzőkönyvek

Diósd, Léda utca 5.szám alatti ingatlan kapubejárata helyreállítási munkálatainak költségeiről jegyzőkönyvek

Léda utca 7. sz. alatti ingatlan kapubejáratának helyreállítási költségeiről jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

356/2015. (X. 28.) diósdi öh. visszavonásáról jegyzőkönyvek

A 357/2015. (X.28.) diósdi öh. visszavonásáról jegyzőkönyvek

az önkormányzat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről jegyzőkönyvek

az EDNATECH Kft. Diósd, Katinka utca 718. hrsz-ú ingatlanon található fák kivágásra benyújtott ismétel – 2 fa kivágására benyújtott kérelemről jegyzőkönyvek

az önkormányzat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről jegyzőkönyvek

az önkormányzat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

az önkormányzati utakkal javításával és felújításával kapcsolatban jegyzőkönyvek

a leszerelt közvilágítási lámpafejek értékesítéséről jegyzőkönyvek

napirendi pontokról jegyzőkönyvek

Kocsis utcai óvoda előtti személygépkocsi parkoló átterveztetéséről jegyzőkönyvek

Bűnmegelőzési projekt megvalósítására vonatkozó pályázatról jegyzőkönyvek

Diósd útjainak téli hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről jegyzőkönyvek

2015. október jegyzőkönyvek

Mozgássérült parkoló létesítéséről a Bartók Béla utca 4. sz. elé jegyzőkönyvek

Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának kiadására vonatkozó feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés jegyzőkönyvek

a 462. és 463. hrsz. szám alatti kőbánya (sziklafal) beomlásainak helyreállítása a Vis maior támogatás kertében kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről jegyzőkönyvek

Zsilinszky Péter kompenzációs kérelmével kapcsolatos döntésről jegyzőkönyvek

A Kormány által Diósd Város részére engedélyezett hitelfelvételéhez a banki hitel folyósításának feltételeiről jegyzőkönyvek

Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás „B program” szerinti hitelkeret készenléti idejének meghosszabbítása jegyzőkönyvek

Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás „B program” szerinti hitelkeret bővítéséről jegyzőkönyvek

Diósdi Városgazda Kft. közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződésének módosításáról jegyzőkönyvek

Diósd Sashegyi u. 3. szorgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos döntésről jegyzőkönyvek

Fekvőrendőr kialakításáról la Kavicsos és a Homokos utcában jegyzőkönyvek

Vadvirág utca járdaépítésével kapcsolatos döntésről jegyzőkönyvek

Műjégpálya bérléséről és üzemeltetéséről jegyzőkönyvek

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jegyzőkönyvek

T.T. lakásbérleti szerződés meghosszabbítására irányuló kérelméről jegyzőkönyvek

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának kiírásáról jegyzőkönyvek

Kék Géza Művelődési Ház és Könytár Vezetői pályázat visszavonásáról jegyzőkönyvek

Pest Megye Önkormányzata által alapított díjak adományozásának javaslatáról jegyzőkönyvek

Érd Médeiacentrum ajánlatával kapcsolatban jegyzőkönyvek

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről jegyzőkönyvek

Tó utcára táblák kihelyezéséről jegyzőkönyvek

Születésfa-program elindításáról jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről jegyzőkönyvek

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntések kapcsolatos döntésről jegyzőkönyvek

Diósd Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatása jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

303/2015. (IX.2.) diósdi öh. a Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzéssel kapcsolatos határozat visszavonásáról jegyzőkönyvek

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának kiírásáról jegyzőkönyvek

jegyzőkönyvek

Ipar utca forgalmi csomópont kialakításának II. ütem kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről jegyzőkönyvek

a Diósd 3687/4 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről jegyzőkönyvek

A gombapince bérbeadásával kapcsolatos kérdésekről jegyzőkönyvek

Diósdi Városgazda Kft. közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződésének módosításáról jegyzőkönyvek

Fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátásához való hozzájárulás iránti kérelemről jegyzőkönyvek

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jegyzőkönyvek

Beszámoló a két ülés köztti fontosabb eseményekről jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

A Diósd 3578/3 hrsz-ú kialakításra kerülő ingatlan tulajdonba vételéről jegyzőkönyvek

A Diósd 1870/4 hrsz alatti ingatlanból 8 m2 nagyságú területrész bérbevételére irányuló kérelemről jegyzőkönyvek

A 2562/2 hrsz-ú és a 2614 hrsz-ú ingatlanok geodéziai felméréséről jegyzőkönyvek

Az EDNATECH Kft. Diósd, Katinka utca 718 hrsz-ú ingatlanon található fák kivágását elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésről jegyzőkönyvek

Az Ipar u. kivitelezési pályázat közbeszerzése jegyzőkönyvek

Az önkormányzati capadékvíz elvezetésével kapcsolatosan jegyzőkönyvek

Polgármesteri beszámoló a júliusi segélyekről jegyzőkönyvek

Az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan jegyzőkönyvek

Az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan jegyzőkönyvek

Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

Viharkár vis maior pályázatának hiánypótlásáról jegyzőkönyvek

A 298/2015. (VIII.27.) Diósdi Öh. visszavonásáról jegyzőkönyvek

Diósd Városért Díjr való jelölés levétele jegyzőkönyvek

Diósdv árosért Díj 2015. évi odaítéléséről jegyzőkönyvek

Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről jegyzőkönyvek

Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről jegyzőkönyvek

Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről jegyzőkönyvek

Disód Városért Díj 2015. évi odaítéléséről jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

Diósd Város Önkormányzata 2016-2017. évi villamos energia beszerzéséről jegyzőkönyvek

Ipar utca 1387/39 Hrsz ingatlan telekmódosításáról jegyzőkönyvek

Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről jegyzőkönyvek

2015. augusztus jegyzőkönyvek

A DTC Egyesület szerződésének módosításáról jegyzőkönyvek

A másodállásos járőrszolgálat támogatásáról jegyzőkönyvek

A településrendezési eszközök módosításának végleges programjának az államigazgatási egyeztetési dokumentációban összegzett elfogadásáról jegyzőkönyvek

A településrendezési eszközök mdosításának progamját alkotó igények elfogadásáról jegyzőkönyvek

A helyi adókról szóló rendelet módosításának koncepciójáról jegyzőkönyvek

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről jegyzőkönyvek

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről jegyzőkönyvek

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

A volt TIGÁZ irodaház egy részének bérbeadásáról jegyzőkönyvek

A Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről jegyzőkönyvek

Tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban jegyzőkönyvek

Az egy évvel ezelőtt felfestett burkolati jelek felújító festéséről jegyzőkönyvek

Diósd Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról jegyzőkönyvek

Diósd Városérd Díj 2015. évi odaítéléséről jegyzőkönyvek

Virágos Diósdért Díj 2015. évi odaítéléséről jegyzőkönyvek

Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről jegyzőkönyvek

Polgármesteri beszámoló a júliusi segélyekről jegyzőkönyvek

A Diósdi általános iskolában indítandó zeeművészeti ág eszköz szükségletéről jegyzőkönyvek

A rágcsálóírtási munkálatok ellátásáról jegyzőkönyvek

Bursa hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról jegyzőkönyvek

Dezső Lajos Sakkegylet kérelméről jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

Diósd 1187/4 hrsz-ú ingatlanon található felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozatról jegyzőkönyvek

A sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről jegyzőkönyvek

Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről jegyzőkönyvek

Diósd 816/2 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről jegyzőkönyvek

A viharkár vis maior pályázatának beadásáról jegyzőkönyvek

Tele iskolatáska program jegyzőkönyvek

Sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről jegyzőkönyvek

Diósd 1192/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról jegyzőkönyvek

Pesovár Alapfokú Művészeti Iskola II. féléves támogatásáról jegyzőkönyvek

A HÉSZ tervezői plusz költségek megtérítéséről jegyzőkönyvek

2015. július jegyzőkönyvek

Elszámozás miatt kimaradt jegyzőkönyvek

Diósd 3004/3 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről jegyzőkönyvek

Pipecon Kft. kérelmével kapcsolatos keretösszeg módosításáról jegyzőkönyvek

Diófasor árok telekalakításáról jegyzőkönyvek

A településrendezési eszközök módosításának programját alkotó igények elfogadására jegyzőkönyvek

Zöldfa Bölcsőde Szakmai Programjának módosításáról jegyzőkönyvek

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jegyzőkönyvek

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről jegyzőkönyvek

A Diósd 1360/2 és 1357/2 hrsz alatti ingatlanokkal kapcsolatos kérelemről jegyzőkönyvek

A rágcsálóirtási munkálatok ellátásáról jegyzőkönyvek

Napirendi pontok jegyzőkönyvek

2015. évi Díszpolgári cím adományozásáról jegyzőkönyvek

Kiegészítő biztosítás megkötéséről jegyzőkönyvek

a Diósd 1192 / 15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról jegyzőkönyvek

Ipar u. kivitelezése Kőbánya Vis maior pályázat közbeszerzése jegyzőkönyvek

Viharkár Vis Maior pályázat beadásáról jegyzőkönyvek

Polgármesteri beszámoló a júniusi segélyekről jegyzőkönyvek

A 1380/63 hrsz-ú telken lévő ingatlan vásárlásáról jegyzőkönyvek

A sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati kiírásról jegyzőkönyvek

a szúnyogirtási munkálatok ellátásáról jegyzőkönyvek

2015. június jegyzőkönyvek

2015. május jegyzőkönyvek

2015. április jegyzőkönyvek

2015. március jegyzőkönyvek