+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A viharkár vis maior pályázatának beadásáról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 13-án megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: A viharkár vis maior pályázatának beadásáról

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

278/2015. (VIII. 13.) diósdi öh. a viharkár vis maior pályázatának beadásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

1. a viharkár vis maior pályázat beadásáról szóló 262/2015. (VII.16.) diósdi önkormányzati határozatát pontosítja és a tartalmát számszaki és szöveges adattartalommal kiegészíti.

2. Vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.

3. A káresemény megnevezése: a 2015.július 8-i viharkárok.

4. A káresemény helye: Diósd Város több utcája, vízelvezető árka, önkormányzati épületek.

5. A káresemény forrásösszetétele:

 

Megnevezés

2015. év

      %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

450 000 Ft

10%

Biztosító kártérítése

0

0%

Egyéb forrás

0

0%

Vis maior támogatási igény

4 050 000 Ft

90%

Források összesen

4 500 000 Ft

100%

 

6. A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó 4.500.000 Ft, melyre az önkormányzat fedezettel nem rendelkezik. Az un. vis maior keretből 70%-os állami támogatás igényelhető. Az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel 90%-os támogatást igényel a vis maior keretből.

7. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik.

8. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással részben rendelkezik, az önkormányzati épületek tekintetében az Önkormányzat rendelkezik vagyonbiztosítással, az utak, átereszek nincsenek biztosítva. Az adott káreseményre biztosítási összeget az Önkormányzat csak a Polgármesteri Hivatal tetőkárra, Egészségház tetőkárra és az Óvoda udvari játékára igényelt, viszont sem a kárigény elismerése, sem bármilyen kifizetés még nem történt. Amennyiben a biztosító megtéríti a kárunkat, természetesen a kárigényünk az adott összeggel csökken.

9. Vállalja a károsodott utak, épületek, vízelnyelő árkok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

10. A károsodott ingatlanok: Diósd Város Polgármesteri Hivatala, Egészségháza, Óvodája, mindhárom épület az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálja.

11. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

12. A testület a saját forrás összegét ebben a határozatban biztosítja.

13. A testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a pályázat benyújtására.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 14.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény