+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálati és módosítási eljárásában készült új Településszerkezeti tervének jóváhagyására

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálati és módosítási eljárásában készült új Településszerkezeti tervének  jóváhagyására

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

426/2015.  (XII. 17.) disódi öh. Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálati és módosítási eljárásában készült új Településszerkezeti tervének  jóváhagyására

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a 2013. január elsejétől érvényes OTÉK előírásai alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével az alábbi döntést hozza:

  1. Diósd város igazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a határozat
  1. számú mellékletét képező „Diósd város Településszerkezeti tervének leírása’ 2015” című leírást;
  2. számú mellékletét képező „A település területi mérlege” című szöveges dokumentumot;

3. számú mellékletét képező TSZT/2015. jelű, M=1:4.000-es méretarányú Településszerkezeti tervet;

4. számú mellékletét képező M/2015. jelű, M=1:4.000-es méretarányú „Településszerkezeti terv – Módosítások’ 2015.” című tervet;

5. számú mellékletét képező „Módosítások’ 2015.” című szöveges dokumentumot;

6. számú mellékletét képező „A területrendezési tervvel való összhang igazolása” című szöveges dokumentumot;

7. számú mellékletét képező „A biológiai aktivitásérték számítási eredménye” című szöveges dokumentumot.

  1. Úgy dönt, hogy e határozat hatályba lépésével egyidejűleg a Diósd Településszerkezeti tervéről szóló 111/2009. (V.21.) öh. határozatot, valamint a Településszerkezeti terv módosításáról szóló 200/2013. (VII. 4.) számú diósdi öh. határozatot hatályon kívül helyezi.
  2. Úgy dönt, hogy az általános felülvizsgálaton túlmenően a 111/2009. (V.21.) öh. számú önkormányzati határozattal jóváhagyott, többször módosított Településszerkezeti terven a jelen határozat 3. számú mellékletét képező „Diósd város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, 2014-2015. – Településszerkezeti terv – Módosítások” című, M/2015. jelű tervlapon jelöltek, és az 4. számú mellékletét képező „Módosítások’ 2015.” című szöveges dokumentum szerinti módosításokat hajtja végre:
  3. Felkéri a jegyzőt, hogy a Településszerkezeti terv alapján az új Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény