+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálatának a 40a számú vasútvonal korszerűsítése miatt szükségessé váló kiegészítésével kapcsolatos, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-a szerint érkezett állásfoglalások megismerését követő, ismételt előzetes jóváhagyására

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 7-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálatának a 40a számú vasútvonal korszerűsítése miatt szükségessé váló kiegészítésével kapcsolatos, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-a szerint érkezett állásfoglalások megismerését követő, ismételt előzetes jóváhagyására

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

416/2015. (XII. 7.) diósdi öh. Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálatának a 40a számú vasútvonal korszerűsítése miatt szükségessé váló kiegészítésével kapcsolatos, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-a szerint érkezett állásfoglalások megismerését követő, ismételt előzetes jóváhagyására

 

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a többször módosított, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében a településfejlesztési és településrendezési feladatairól szóló kötelezettségeit és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírásait, az alábbi határozatot hozza:

 

  1. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 364/2015. (XI. 3.) diósdi öh. jelű képviselő-testületi határozatával döntött Diósd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára és módosítására elindított véleményezési eljárás utolsó szakaszának megismétléséről a vasútfejlesztés miatt szükségessé váló módosítás elfogadása érdekében. A R. 38. §-a szerint ismételten lezajlott véleményezési szakaszban érkezett véleményeket megismerte és elfogadja az azokra adott válaszokat.
  2. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Településtervezőt, hogy a R. 40. § (1) bekezdése szerinti végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezéséhez az ismételt véleményezési szakaszban érkezett egyetlen eltérő vélemény alapján javítsa a terv alátámasztó munkarészét.
  3. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vasútfejlesztéssel érintett területek tervezett közlekedési területi besorolásán nem változtat, a 3095-ös, 3096-os és 3097-es hrsz.-ú, általános mezőgazdasági területbe sorolt ingatlanból összesen 268,9 m2 területet, és a közúti közlekedési területbe sorolt 3279-es hrsz.-ú Diófasor utca ingatlanából összesen 39,4 m2 területet kötöttpályás közlekedési területbe sorol át.
  4. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a véleményezési szakasz – R. 39. § (3) bekezdése szerinti – lezárásához az e határozatban meghozott döntések dokumentálásáról és közzétételéről gondoskodjon.
  5. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárás folytatásához felkéri a Polgármestert, hogy a R. 40. § (1) bekezdése szerinti végső szakmai véleményezési szakaszt – a beérkezett vélemények figyelembevételével – kezdeményezze az illetékes kormányhivatalban.

 

Kmf.

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 8.

 

 

Illés Józsefné

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény