+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Dió Óvoda alapító okiratának módosításáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Dió Óvoda alapító okiratának módosításáról

 

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

384/2015. (XI.26.) diósdi öh.  a Dió Óvoda alapító okiratának módosításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dió Óvoda Alapító okiratának módosítását jelen határozat 1. sz. melléklete szerint, az egységes szerkezetű Alapító okiratot a 2. sz. melléklet szerint elfogadja.

 

Felelős: dr. Varga Edina mb. jegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

 

 

 

  1. számú melléklet

 

 

A Dió Óvoda

Alapító okiratának módosítása

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Dió Óvoda számára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.)  4. §- a, és 21 § 3  bekezdése, valamint a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 123- 126 § alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:

 

 

  1. Az alapító okirat: „ A költségvetési szerv neve: Dió Óvoda”  szövegrész  helyébe „ A költségvetési szerv neve: Diósdi Dió Óvoda”  szövegrész lép.

 

  1. Az alapító okirat teljes szövegében a „ Diósd Nagyközség” szövegrész helyébe „ Diósd Város” szövegrész lép.

 

  1. Az alapító okirat: „Létrehozva: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján.” szövegrész helyébe: „ Létrehozva: Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 6 pontja alapján” szövegrész lép.

 

  1. Az alapító okirat: „Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény” szövegrész helyébe „ Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szövegrész lép.

 

  1. Az alapító okirat:

 

„Tagintézmények megnevezése:     „Kisóvoda”                   Diósd, Gárdonyi G. utca 2.

                                                                       „Zöldfa óvoda”            Diósd, Kocsis utca 1.”

           szövegrész helyébe:

 

„Tagintézmények megnevezése: 

   „Diósdi Dió Óvoda Gárdonyi Géza utcai Tagóvodája „ (Diósd, Gárdonyi G. utca 2.)

   „Diósdi Dió Óvoda Kocsis utcai Tagóvodája”  (Diósd, Kocsis utca 1.)”

 

szövegrész lép.

                                                                    

 

  1. A módosítás hatálybalépésének dátuma: 2015. november 27.

 

 

Diósd, 2015. november 26.

 

 

                                                                                                         

Bogó László                                                                                                 Dr. Varga Edina

polgármester                                                                                                        mb.  jegyző

2. sz. melléklet

 

 

A DIÓSDI DIÓ ÓVODA

ALAPÍTÓ OKIRATA

(egységes szerkezetben)

 

135/1991,  55/2002. (IV.11.) , 45/2004. (III.25.),  359/2007.(IX.20.), 221/2009. (IX. 30.), 111/2010. (VI. 24.), 190/2011. (VII. 14.) és a 209/2011. (VIII. 01.) , 262/2012. (IX. 27.) és a … /2015. (XI.26.) diósdi önkormányzati határozatok alapján

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Diósdi Dió Óvoda számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-11. § - ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3-14. §- ai, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  4. §- a, és 21 § 3  bekezdése, és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. -126 § alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

A költségvetési szerv neve:              Diósdi Dió Óvoda

A költségvetési szerv székhelye:      2049 Diósd, Ifjúság út 4.

Létrehozva: Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 6 pontja alapján

A költségvetési szerv Magyar Államkincstárnál nyilvántartott törzsszáma: 564836

Közfeladata: 3-7 éves korú gyermekek gondozása, nevelése, testi és szellemi fejlődésük elősegítése, oktatása magas színvonalon. Tevékenységközpontú nevelési program – 148/2004.(VI. 24.) a Képviselő-testület jóváhagyásával.

Engedélyezett férőhely: 527

Engedélyezett csoport: 17

 

Feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:

Székhelyen:                217 fő

„Kisóvodában”:          124 fő

„Zöldfa óvodában”:    186 fő 

Intézmény típusa: óvoda

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Szakágazat száma:               851020

Szakágazat megnevezése:    Óvodai nevelés

 

Tevékenységi köre:

Az intézmény alaptevékenysége szakfeladatonkénti megnevezéssel:

562912-1        óvodai intézményi étkeztetés

562917-1        munkahelyi étkeztetés

851011-1        óvodai nevelés, ellátás

851012-1        sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

 

 

A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

 

Mozgás-, értelmi és beszédfejlesztésében enyhén akadályozott, sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív szemléletű integrált nevelése

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében:

 

  • gyógypedagógiai típusonként a csoportlétszám maximum 10%-a a Kocsis utca 1. szám alatti épületben található 6 csoportban.

 

A költségvetési szerv tevékenységi körében meghatározott feladatokat alaptevékenységként, teljesítési kötelezettséggel látja el.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat, de tevékenységi körében szabad kapacitását hasznosíthatja.

 

Működési köre: Diósd Város közigazgatási területe.

 

A költségvetési szerv alapító és fenntartó szerve, alapítói jog gyakorlója neve és székhelye:

Diósd Város Önkormányzata, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

Irányító szervének neve, székhelye: Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2049 Diósd, Szent István tér 1.

Vezetője, kinevezésének rendje: intézményvezető, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő intézményvezetőt a képviselő-testület - pályázat alapján - bízza meg.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

A foglalkoztatottak jogviszonya:

- közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók,

- munkajogviszonyra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény rendelkezései az irányadók,

- egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.

 

Tagintézmények megnevezése:         

  •  Diósdi Dió Óvoda Gárdonyi Géza utcai Tagóvodája  (Diósd, Gárdonyi G. utca 2.)
  • Diósdi Dió Óvoda Kocsis utcai Tagóvodája (Diósd, Kocsis utca 1.)

 

 

OM azonosítója: 032825

PIR szám: 564836000

TEÁOR szám: 8510

 

 

 

 

 

A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:

Gazdálkodási jogkör:                                              Önállóan működő költségvetési szerv

 

 

 

 

A költségvetési szerv jogállása:                               A költségvetési szerv jogállása:                               Önálló jogi személy.

Pénzügyi gazdálkodási feladatait Diósd Város  Polgármesteri Hivatala látja el, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

 

Felügyeleti szerv: Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testület

 

 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

Az intézmény saját vagyonnal nem rendelkezik. Diósd Város Önkormányzata tulajdonát képezi az óvoda épülete és valamennyi használati-berendezési tárgya, melyeket az intézmény használatára bocsátott. Az intézményvezető az intézményi vagyont működteti, illetve az épületet hasznosíthatja, bérbe adhatja.

 

 

Az alapító okirat egységes szerkezetben történő hatályba lépésének dátuma:

2015. november 27.

 

 

 

Diósd, 2015. november 26.

 

 

                                                                                             

Bogó László                                                                                     Dr. Varga Edina

polgármester                                                                                             mb.   jegyző

 

 

 

 

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény