+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Diósd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára és módosítására indított teljes eljárásban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdések szerint érkezett vélemények megismerését követő jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozatalára

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 3-án megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára és módosítására indított teljes eljárásban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdések szerint érkezett vélemények megismerését követő jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozatalára

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

364/2015. (XI. 3.)  diósdi öh. a Diósd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára és módosítására indított teljes eljárásban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdések szerint érkezett vélemények megismerését követő jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozatalára

 

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a többször módosított, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében a településfejlesztési és településrendezési feladatairól szóló kötelezettségeit és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírásait, az alábbi határozatot hozza:

 

 1. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 437/2013. (XII. 12.) diósdi öh. jelű képviselő-testületi határozatával Diósd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára és módosítására elindított teljes eljárásában a R. 38. § (1) és (2) bekezdései szerint lezajlott véleményezési szakaszban érkezett véleményeket megismerte és elfogadja az azokra adott válaszokat.
 2. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Településtervezőt, hogy a véleményezési szakasz – R. 40. § (1) bekezdése szerinti – végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezéséhez a véleményezési szakaszban érkezett vélemények, észrevételek és kiegészítés kérések alapján javítsa a terveket.
 3. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a környezetvédelemben illetékes véleményezők észrevételei és javaslata alapján a 1508, 1509, 1510, 1526, 1527-es hrsz.-ú ingatlanok közpark övezetből nem az eredeti tervjavaslat szerinti közkert övezetbe, hanem természetközeli területbe kerülnek átsorolásra.
 4. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NIF kezdeményezésére a 3095-ös, 3096-os és 3097-es hrsz.-ú, általános mezőgazdasági területbe sorolt ingatlanból összesen 268,9 m2 területet kötöttpályás közlekedési területbe sorol át.
 5. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NIF kezdeményezésére a közúti közlekedési területbe sorolt 3279-es hrsz.-ú Diófasor utca ingatlanából összesen 39,4 m2 területet kötöttpályás közlekedési területbe sorol át.
 6. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete törli a településrendezési tervekből a Diófasor utca és a Fülemüle utca között húzódó, a 3041/1-es és 3042-es hrsz.-ú ingatlanok egy-egy sávjának igénybevételével tervezett 9,5 méter széles utcát.
 7. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 0,5 méterrel megemeli a kertvárosias lakóterületi övezetek közül a megengedett legnagyobb épületmagasság értékét azoknál az építési övezeteknél, amelyek az eredeti javaslat szerint 6,5 méternél kisebb épületmagassági értékkel kerültek meghatározásra.
 8. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a véleményezési szakasz – R. 39. § (3) bekezdése szerinti – lezárásához az e határozatban meghozott döntések dokumentálásáról és közzétételéről gondoskodjon.
 9. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 3., 4. és 5. pontban szereplő változásokról tájékoztassa a településrendezési eszközök véleményezésében illetékes államigazgatási szerveket és önkormányzatokat, valamint a partnerségi egyeztetést folytassa le.            
 10. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárás folytatásához felkéri a Polgármestert, hogy a – R. 40. § (1) bekezdése szerinti – végső szakmai véleményezési szakaszt – a tájékoztatásra beérkezett vélemények figyelembevételével – kezdeményezze az illetékes kormányhivatalban.
 11. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 437/2013. (XII. 12.) diósdi öh. és 286/2015. (VIII. 27.) diósdi öh. jelű képviselő-testületi határozataival Diósd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára és módosítására elindított teljes eljárásában környezeti vizsgálat készítését – az illetékes államigazgatási szervek vizsgálatra vonatkozó nemleges állásfoglalásával egyetértésben – nem kezdeményezi.         

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 4.

 

Illés Józsefné

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény