+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-22

Diósd város önkörmányzat Zöldfa bölcsöde intézményvezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.15. 00:00

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

ZÖLDFA BÖLCSÖDE INTÉZMÉNYVEZETŐ

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás 2024. augusztus 1-től 2029. július 31. napjáig.

Az intézményvezető a fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett, önállóan vezeti és képviseli a Zöldfa Bölcsödét, mint költségvetési szervet. Ennek keretében felelős a Zöldfa Bölcsöde által ellátott közfeladat (gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás formájában) jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a Zöldfa Bölcsöde számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésért.

Az intézményvezető ellátja különösen: a Zöldfa Bölcsöde szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetését, a szakmai munka szervezését, biztosítja a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtását és gazdaságos megoldását, az intézmény szolgáltatásainak zavartalan jogszabályi feltételek szerinti biztosítását; munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény alkalmazottai felett, felel az intézmény használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Diósd

Álláshirdető szervezet bemutatása: Bérezés és egyéb juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. vagy a 257/2000. (XII.26.) korm. rendelet és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993.(V.12.) Korm. rend. rendelkezési az irányadók.

A pályázatokat "Zöldfa Bölcsöde intézményvezetői pályázat" megjelöléssel Diósd Város Önkormányzata Polgármestere részére az onkormanyzat@diosd.hu e-mail címre lehet benyújtani.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat elbírálásában résztvevő bizottság tagjai között kell lennie a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, felsőfokú végzettség csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA);
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, vagy felsőfokú végzettség (intézetvezető, vagy szakoktató, vagy védőnő, vagy felsőfokú szociális alapvégzettséggel
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, csecsemő és gyermeknevelő gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó-csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ)
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, csecsemő és gyermekgondozó (OKJ) végzettség szükséges.
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, vagy pedagógus végzettség és bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő és kisgyermeknevelő gond

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 2

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség.
 • Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.
 • Vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.8.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére válik kötelezetté a magasabb vezetői beosztás betöltését követően.
 • Ha a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettség az irányadó képzési időszakban nem kerül teljesítésre, magasabb vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható.
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ában meghatározott kizáró ok ne álljon fenn.
 • Ne álljon a KJT 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.
 • Vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Rugalmas alkalmazkodó-képesség (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)
 • Munkatársak motiválása (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • szakmai program
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.15. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi, mely alapján Diósd Város Önkormányzata képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő első ülésen dönt, melyről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.27. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.diosd.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.29.

 


 


Összes esemény