+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs
Pn
Szo
Vas

2023-02-07

Településrendezési eszközök készítése, módosítása - tájékoztatás, véleményezés

Diósd Város településrendezési eszközei készítése, módosítása aktualitásairól
1518010002_tre-mod2018-tajek_29a§szerinti-partnersegi-taj_0206a.jpg

Településrendezési eszközök
A településrendezési eszközök a településfejlesztési dokumentumokban rögzítettek alapján - a településre és tágabb környezetére vonatkozó - területrendezési tervekkel összhangban készülnek.
A településszerkezeti tervek egyrészt rögzítik a település főbb területfelhasználási egységeit és infrastrukturális elemeit, másrészt - a településfejlesztési dokumentumok alapján - kijelölik az új fejlesztések területeit, nyomvonalait.
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az építési tevékenységekre vonatkozó, országosan érvényes általános szabályok keretei között a település helyi természeti, infrastrukturális valamint meglévő épített környezetének adottságaira, sajátosságaira, illetve a helyi önkormányzat különböző távlatú fejlesztési szándékaira tekintettel további előírásokat állapít meg.
A szabályozási tervek - a HÉSZ elválaszthatatlan mellékleteként, azzal összhangban - a település területén feltüntetik a helyi előírások kiterjedését övezeti határokkal és jelölésekkel, valamint megjelenítik az építést befolyásoló védelmi- és hatásterületeket is.

2018.11.30. 10:14
Tájékoztatás
Diósd Város településrendezési eszközei módosítása 2017-ben indított eljárása kapcsán a véleményezési szakasz lezárult mind az államigazgatási szervek, mind a partnerek számára. A véleményezési szakasz véleményeit a Képviselő-testület az augusztusi rendes ülésén megismerte és jóváhagyta. A 3339. hrsz. alatti földrészlet településközponti vegyes építési övezetbe átsorolásához az Önkormányzat környezeti értékelést készíttetett. A jóváhagyott vélemények alapján a terveket a választott településtervező módosította, javította, majd megküldésre kerültek az Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész végső szakmai véleményének kikérésével. November elején a végső szakmai vélemény megérkezett, így lehetőség nyílt a módosítások jóváhagyására a hó végi rendes testületi ülésen. A Képviselő-testület - a jelenlegi terhelés
töredékeként várható többlet alapján - jóváhagyta a környezeti értékelést, majd azt követően elfogadta a településrendezési eszközök módosítását, melyek 2019. január 1-gyel lépnek hatályba.

2018.06.05. 14:41
Partnerségi tájékoztatás
Diósd Város településrendezési eszközei módosítása 2017-ben indított eljárása kapcsán Diósd Város Polgármestere véleményezési szakaszt t kezdeményezett. A véleményezési szakasz meghirdetett időtartama alatt a Partnerek véleményt alkothatnak, észrevételeket tehetnek a kifüggesztett véleményezési dokumentáció kapcsán. Előterjesztéseiket a Polgármesternek címzett levélben adhatják le a Polgármesteri Hivatalban vagy külthetik meg a mellékelt felhívásban megadott elektronikus címre 2018. június 17-tól július 3-ig. A tájékoztatási szakasz záró napján a tájékoztatás szóbeli közlésére alkalmas Lakossági Fórumra kerül sor 2018. június 26. napján 17:00 kezdettel. Diósd Város településrendezési eszközei módosítása véleményezési szakaszának munkaanyaga a hivatkozott oldalon, a kapcsolódó Partnerségi tájékoztató és Lakossági Fórum hirdetmény a lap alján érhető el.

2018.05.08. 14:55
Partnerségi tájékoztatás
Diósd Város Önkormányzata 117/2018. (IV. 26.) diósdi öh. 1. pontjában rögzített döntésével eljárást indított a hatályos településképi rendelet és HÉSZ összhangjának megteremtése érdekében. Az eljáráshoz a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a és Diósd Város a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 19/2017. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete szerint Diósd város lakossága, érdekképviseleti, gazdasági, civil szervezetei és vallási közösségei (a továbbiakban: Partnerek) a véleményezésre elkészített módosított Helyi Építési Szabályzat véleményezésre előkészített anyagáról véleményeket, észrevételeket terjeszthetnek elő.
A Partnerek írásos előterjesztésüket – a Polgármesternek címezve – 2018. május 9-től május 16-ig adhatják le a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy küldhetik meg a Polgármesteri Hivatalba postai levélben, vagy elektronikus küldeményként az onkormanyzat@diosd.hu címre.

2018.02.06. 14:53
Diósd Város településrendezési eszközei módosítása 2017-ben indított eljárás kapcsán Diósd Város hatályos partnerségi egyeztetési rendele szerint az eljárás tájékoztatási szakaszt kezdett. A tájékoztatási szakasz meghirdetett időtartama alatt a Partnerek tájékoztatást adhatnak, észrevételeket tehetnek az eljárás kapcsán. Előterjesztéseiket a Polgármesternek címzett levélben adhatják le a Polgármesteri Hivatalban vagy külthetik meg a mellékelt felhívásban megadott elektronikus címre 2018. február 6-tól 27-ig. A tájékoztatási szakasz záró napján a tájékoztatás szóbeli közlésére alkalmas Lakossági Fórumra kerül sor 2018. február 27. napján 17:30 és 18:00 óra között. Diósd Város településrendezési eszközei módosítása tájékoztatási szakaszának és a kapcsolódó Lakossági Fórum hirdetménye a lap alján érhető el.

2017.12.16. 10:03
Diósd Város hatályos településrendezési eszközeinek több helyen történő módosítására Diósd Város Önkormányzata a 244/2017. (VIII. 31.) kt. határozata 1., 334/2017. (XII. 14.) kt. határozata 1. és 346/2017. (XII. 14.) kt. határozata 5. pontjában rögzített döntéseivel eljárást indított. Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-a alapján teljes, azaz tájékoztatási, véleményezési és végső szakmai véleményezési szakaszokat tartalmaz, az első kettőben a Partnerek részvételével.

 


 


Összes esemény